Skip to main content

Thermodynamic evidence of fractional Chern insulator in moiré MoTe2

Cornell Affiliated Author(s)

Author

Yihang Zeng
Zhengchao Xia
Kaifei Kang
Jiacheng Zhu
Patrick Knüppel
Chirag Vaswani
Kenji Watanabe
Takashi Taniguchi
Kin Mak
Jie Shan

Date Published

Journal

Nature

ISSN Number

0028-0836, 1476-4687

URL

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06452-3

DOI

10.1038/s41586-023-06452-3

Group (Lab)

Jie Shan Group
Kin Fai Mak Group

Funding Source

DE-SC0019481
FA9550-20-1-0219
DMR-1719875
NNCI-2025233
JPMJCR15F3

Download citation