Skip to main content

Quantum Transport in Graphene Using Surface Acoustic Wave Resonators

Author

Yawen Fang
Yang Xu
Kaifei Kang
Benyamin Davaji
Kenji Watanabe
Takashi Taniguchi
Amit Lal
Kin Mak
Jie Shan
B. Ramshaw

Date Published